دستگاه ضبط NVR

صفحه اصلی دستگاه ضبط NVR

مرتب سازی بر اساس
دستگاه ضبط NVR

NVR-104-B

۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104H-D

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104MH-D

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108-B

۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108H-D

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108MH-D

۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-104MH-C

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-Q1

۳,۰۵۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-108MH-C

۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-208MH-C

۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-116MH-C

۳,۶۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-Q1

۳,۶۸۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7604NI-K1

۳,۷۲۷,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-E2

۳,۸۰۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-E2

۴,۱۸۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K1

۴,۳۰۳,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7608NI-K2

۴,۴۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

NVR-216MH-C

۴,۴۵۰,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q1

۴,۸۵۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-K2

۵,۰۴۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7616NI-Q2

۵,۲۵۸,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4

۱۰,۸۵۱,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4

۱۲,۰۸۹,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7716NI-Q4/16P

۱۳,۶۲۲,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4

۱۳,۹۰۶,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-Q4/16P

۱۷,۲۶۴,۰۰۰ تومان
دستگاه ضبط NVR

DS-7732NI-K4/16P

۲۰,۴۶۸,۰۰۰ تومان
 1 2  
4 کانال , 8 کانال , 16 کانال , 32 کانال , 64 کانال , 128 کانال , 256 کانال ,

فیلتر براساس

برند :

داهوا

هایک ویژن

های لوک

انواع دستگاه ضبط NVR

4 کانال

8 کانال

16 کانال

32 کانال

64 کانال

128 کانال

256 کانال