دستگاه ضبط DVR های لوک ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

DVR-204G-F1

4 کانال
DVR-204G-F1

867,240تومان 806,534تومان 867,240تومان

DVR-208G-F1

8 کانال
DVR-208G-F1

1,106,160تومان 1,028,729تومان 1,106,160تومان

204Q-F1

4 کانال
204Q-F1

1,148,400تومان 1,068,012تومان 1,148,400تومان

DVR-204UF1

4 کانال
DVR-204UF1

1,776,720تومان 1,652,350تومان 1,776,720تومان

208Q-F1

8 کانال
208Q-F1

1,800,000تومان 1,674,000تومان 1,800,000تومان

ِDVR-216G-F1

16 کانال
ِDVR-216G-F1

1,907,400تومان 1,773,882تومان 1,907,400تومان

208U-F1

8 کانال
208U-F1

2,827,440تومان 2,629,520تومان 2,827,440تومان

216U-F1

16 کانال
216U-F1

5,636,000تومان 5,241,480تومان 5,636,000تومان

ِDVR-216U-F2

16 کانال
ِDVR-216U-F2

5,636,400تومان 5,241,852تومان 5,636,400تومان

DVR-216Q-F2

16 کانال
DVR-216Q-F2

DVR-216G-F2

16 کانال
DVR-216G-F2

DVR-116G-F1

16 کانال
DVR-116G-F1