دستگاه ضبط NVR 4 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2  

NVR-104-B

4 کانال
NVR-104-B

1,360,000تومان 1,264,800تومان 1,360,000تومان

NVR-104H-D

4 کانال
NVR-104H-D

1,470,000تومان 1,367,100تومان 1,470,000تومان

NVR-104MH-D

4 کانال
NVR-104MH-D

1,680,000تومان 1,562,400تومان 1,680,000تومان

DS-7104NI-Q1/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/M

1,983,000تومان 1,844,190تومان 1,983,000تومان

NVR-104MH-C

4 کانال
NVR-104MH-C

2,250,000تومان 2,092,500تومان 2,250,000تومان

NVR-104MH-C/4P

4 کانال
NVR-104MH-C/4P

3,050,000تومان 2,836,500تومان 3,050,000تومان

DS-7604NI-Q1

4 کانال
DS-7604NI-Q1

3,051,000تومان 2,837,430تومان 3,051,000تومان

NVR-104MH-D/4P

4 کانال
NVR-104MH-D/4P

3,068,000تومان 2,853,240تومان 3,068,000تومان

DS-7104NI-Q1/4P/M

4 کانال
DS-7104NI-Q1/4P/M

3,275,000تومان 3,045,750تومان 3,275,000تومان

DS-7604NI-K1

4 کانال
DS-7604NI-K1

3,495,000تومان 3,250,350تومان 3,495,000تومان

DS-7604NI-Q1/4P

4 کانال
DS-7604NI-Q1/4P

4,361,000تومان 4,055,730تومان 4,361,000تومان

NVR-104-B/4P

4 کانال
NVR-104-B/4P