دستگاه ضبط NVR 8 کانال ,
مرتب سازی بر اساس : تعداد نمایش :

 1 2 3  

NVR-108-B

8 کانال
NVR-108-B

1,560,000تومان 1,450,800تومان 1,560,000تومان

NVR-108H-D

8 کانال
NVR-108H-D

1,720,000تومان 1,599,600تومان 1,720,000تومان

NVR-108MH-D

8 کانال
NVR-108MH-D

2,160,000تومان 2,008,800تومان 2,160,000تومان

DS-7108NI-Q1/M

8 کانال
DS-7108NI-Q1/M

2,341,000تومان 2,177,130تومان 2,341,000تومان

NVR-108MH-C

8 کانال
NVR-108MH-C

2,740,000تومان 2,548,200تومان 2,740,000تومان

NVR-108-B/8P

8 کانال
NVR-108-B/8P

2,845,000تومان 2,133,750تومان 2,845,000تومان

NVR-208MH-C

8 کانال
NVR-208MH-C

2,940,000تومان 2,734,200تومان 2,940,000تومان

DS-7608NI-Q1

8 کانال
DS-7608NI-Q1

3,464,000تومان 3,221,520تومان 3,464,000تومان

DS-7608NI-K1

8 کانال
DS-7608NI-K1

3,511,000تومان 3,265,230تومان 3,511,000تومان

DS-7608NI-E2

8 کانال
DS-7608NI-E2

3,570,000تومان 3,320,100تومان 3,570,000تومان

DS-7608NI-K2

8 کانال
DS-7608NI-K2

3,762,000تومان 3,498,660تومان 3,762,000تومان

DS-7608NI-Q2

8 کانال
DS-7608NI-Q2

3,894,000تومان 3,621,420تومان 3,894,000تومان